شیک
نام و نام خانوادگی گروه رشته رشته استان شهرستان رتبه کارشناسی
شهریار آقاجانی صنعت و فن کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات تهران تهران 0
مجتبی رشیدنهال راه و ساختمان و نقشه برداری راه و ساختمان تهران تهران 0
زهرا کریمی یزدی راه و ساختمان و نقشه برداری ابنیه و آثار باستانی کشوری کشوری 0
رضا بهشتی منابع آب و معادن مواد - فلزات يزد اردکان 0
مریم باغبان ملی فنون هنری صنایع دستی تهران استان تهران 0
محسن مقدم راه و ساختمان و نقشه برداری ابنیه و آثار باستانی کشوری کشوری 0
فاضل شجاعی نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص 0
سعید عسگری نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص 0
مصطفی عینی ایمنی و حوادث امور آتش سوزی و آتش نشانی اصفهان کاشان 0
ابوذر شرفخانی نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص 0
;