شیک

نام شیک از حرف ابتدای کلمات ش بکه ی کپارچه ک ارشناسی کشور تشکیل شده است.اهداف راه‌اندازی سامانه شیک عبارتند از :


1. ایجاد درگاه یکپارچه ارائه اطلاعات و اخبار

2. ایجاد بانک اطلاعات جامع از کارشناسان رسمی داگستری کشور در تمامی رشته ه

3. ارائه ابزار محاسبه تعرفه دستمزد کارشناسی برای تمامی رشته ها

4. ایجاد ارتباط مستقیم متقاضیان خدمات ارزیابی با کارشناسان رسمی دادگستری

کاربردهای شیک برای متقاضیان کارشناسی

1. محاسبه دستمزد خدمات کارشناسی

2. دسترسی به مشخصات کارشناسان کشور در تمامی رشته ها

3. اجرای خدمات کارشناسی با حداقل هزینه و بالاترین کیفیت

کاربردهای شیک برای کارشناسان دادگستری

1. محاسبه دستمزد خدمات کارشناسی

2. دسترسی به آخرین اخبار در حوزه کارشناسی دادگستری

3. دسترسی به مشخصات کارشناسان کشور در تمامی رشته ها

4. ارتباط مستقیم با متقاضیان کارشناسی و دریافت خدمات کارشناسی

5. ایجاد بایگانی اختصاصی و محرمانه برای کارشناس در خصوص اقدامات و فعالیت های انجام شده برای هر مورد کارشناسی

6. حفظ تعادل و انصاف فی مابین کارشناسان و افزایش درآمد کارشناسان

;