شیک

شیک چه کارهایی انجام میدهد ؟


شیک برای متقاضیان کارشناسی :

  • محاسبه دستمزد خدمات کارشناسی
  • دسترسی به مشخصات کارشناسان کشور در تمامی رشته ها
  • اجرای خدمات کارشناسی با حداقل هزینه و بالاترین کیفیت

شیک برای کارشناسان دادگستری :

  • 1. محاسبه دستمزد خدمات کارشناسی
  • 2. دسترسی به آخرین اخبار در حوزه کارشناسی دادگستری
  • 3. دسترسی به مشخصات کارشناسان کشور در تمامی رشته ها
  • 4. ارتباط مستقیم با متقاضیان کارشناسی و دریافت خدمات کارشناسی
  • 5. ایجاد بایگانی اختصاصی و محرمانه برای کارشناس در خصوص اقدامات و فعالیت های انجام شده برای هر مورد کارشناسی
  • 6. حفظ تعادل و انصاف فی مابین کارشناسان و افزایش درآمد کارشناسان
;